Levý banner
Pravý banner
MENU
0 0,00
Nog 70 voor GRATIS verzending
Categorieën

Algemene voorwaarden en bepalingen

Acties en aanbiedingen

ZAKELIJKE VOORWAARDEN
 
 
van het bedrijf
Donoci s.r.o.
statutaire zetel Pražská 2532/4 
Blansko 678 01, Tsjechië
ID-nr.: 47539569
voor het verkopen van goederen in de online winkel
op www.lumimania.be
 
 
  

   1. INLEIDENDE BEPALINGEN

 
1.1. De huidige zakelijke voorwaarden (hierna "zakelijke voorwaarden" genoemd van het bedrijf Donoci s.r.o., gevestigd te Pražská 2532/4, Blansko 678 01, ID-nr. 47539569
(hierna "verkoper" genoemd) definiëren in overeenstemming met de bepalingen van Burgerlijk Wetboek. Overeenkomsten in het algemeen, (hierna te noemen het “Burgerlijk Wetboek”) de wederzijdse rechten en verplichtingen van de contracterende partijen vastgelegd in verband met of voortvloeiend uit de koopovereenkomst (hierna te noemen „koopovereenkomst“) die moet worden aangegaan tussen de verkoper en andere entiteiten (hierna „koper“ genoemd) via de online winkel van de verkoper. De online winkel wordt beheerd door de Verkoper op een website op www.lampenmanie.nl (hierna de "website" genoemd) via de website-interface (hierna de "online webinterface").
 
1.2. A fwijkende bepalingen van de Zakelijke Voorwaarden kunnen in de koopovereenkomst worden overeengekomen. Afwijkende afspraken in de Koopovereenkomst hebben voorrang op de bepalingen in de Zakelijke Voorwaarden.
 
1.3. Bepalingen uit de Algemene Voorwaarden vormen een integraal onderdeel van het koopcontract. Het koopcontract en de zakelijke voorwaarden zijn geschreven in de Tsjechische taal. Het koopcontract kan in de Tsjechische taal worden gesloten. 
 
1.4. De Zakelijke Voorwaarden kunnen door Verkoper worden gewijzigd of aangevuld. Deze bepaling heeft geen invloed op de rechten en plichten die ontstaan tijdens de geldigheidsduur van de vorige versie van de Zakelijke Algemene Voorwaarden.
 
 

   2. GEBRUIKERSACCOUNT

  
2.1. Na registratie van de koper op de website heeft de koper toegang tot zijn gebruikersinterface. Via deze gebruikersinterface kan de koper goederen bestellen (hierna "gebruikersaccount" genoemd). De koper kan ook zonder registratie rechtstreeks via de webinterface van de online winkel goederen bestellen.
 
2.2. Bij registratie op de website en bij het bestellen van goederen is de koper verplicht correcte en waarheidsgetrouwe gegevens te verstrekken. De koper is verplicht om bij elke wijziging de in het gebruikersaccount ingevoerde gegevens bij te werken. De door de koper opgegeven gegevens in het gebruikersaccount en bij het bestellen van goederen worden door de verkoper als waar beschouwd.
 
2.3. De toegang tot het gebruikersaccount is beveiligd met een gebruikersnaam en een wachtwoord. De koper is verplicht tot geheimhouding van de informatie die nodig is om toegang te krijgen tot zijn/haar gebruikersaccount.
 
2.4. De koper heeft niet het recht om derden gebruik te laten maken van het gebruikersaccount.
 
2.5. De verkoper kan het gebruikersaccount verwijderen, vooral als de koper zijn/haar gebruikersaccount langer dan 30 dagen niet gebruikt of als de koper zijn/haar verplichtingen uit het koopcontract (inclusief zakelijke voorwaarden) schendt.
 
2.6. De koper erkent dat het gebruikersaccount mogelijk niet continu beschikbaar is, vooral met betrekking tot het noodzakelijke onderhoud van hardware en software van de verkoper, of het noodzakelijke onderhoud van hardware en software van derden.


2.7. De koper heeft het recht om een recensie van de gekochte goederen toe te voegen aan de website van de verkoper onder de voorwaarden vermeld in paragraaf 2.8., waarvan hij/zij op de hoogte wordt gesteld door e-mail na de aankoop van de goederen door de verkoper.


2.8. De koper kan de recensie toevoegen via zijn/haar gebruikersaccount zoals gedefinieerd in artikel 2 van de Algemene Voorwaarden, als hij/zij al over een account beschikt, of deze heeft aangemaakt via de link in de e-mail die in de vorige paragraaf is vermeld. het invoeren van zijn/haar naam, achternaam en e-mailadres. De verkoper informeert de koper dat de door de koper ingevoerde persoonsgegevens van de koper bij het toevoegen van een recensie door de verkoper worden verwerkt om te voldoen aan de wettelijke verplichting van de verkoper om ervoor te zorgen dat gepubliceerde recensies afkomstig zijn van consumenten die het product daadwerkelijk hebben gebruikt of gekocht, zolang aangezien de recensie op de website van de verkoper is gepubliceerd. De koper heeft het recht om de verkoper te verzoeken te stoppen met het verwerken van de persoonsgegevens van de koper voor dit doel en de verkoper zal onverwijld aan dergelijke verzoeken voldoen, maar in dit geval zal de verkoper de door de koper op zijn website toegevoegde recensie verwijderen. De koper erkent dit.


2.9. De verkoper heeft het recht om beoordelingen die geen verband houden met de door de koper bij de verkoper gekochte goederen te verwijderen. De verkoper behoudt zich het recht voor om recensies te verwijderen die het product zelf niet beoordelen, of recensies die vulgaire uitingen, aanstootgevende en racistische inhoud, politieke meningen, links naar andere websites of anderszins in strijd zijn met goede zeden. 

 

   3. SLUITING VAN HET AANKOOPOVEREENKOMST

3.1. Alle presentaties van goederen die op de webinterface van de online winkel worden geplaatst, zijn van informatieve aard en de verkoper is niet verplicht een koopovereenkomst voor deze goederen te sluiten. De bepalingen van sectie Burgerlijk Wetboek. Het tot stand komen van overeenkomsten.
 
3.2. De webinterface van de online winkel bevat informatie over de goederen, inclusief de prijzen van individuele goederen en de kosten voor het retourneren van de goederen als deze goederen vanwege hun aard niet zoals gebruikelijk per post kunnen worden geretourneerd. De prijzen van de goederen zijn inclusief BTW en alle daarmee samenhangende kosten. De prijzen van goederen blijven van kracht zolang ze worden weergegeven op de webinterface van de online winkel. Deze bepaling beperkt de mogelijkheden van de verkoper niet om een koopovereenkomst onder individueel overeengekomen voorwaarden af te sluiten.
 
3.3. De webinterface van de online winkel bevat ook informatie over de kosten die verband houden met het verpakken en bezorgen van de goederen. Informatie over de kosten die verband houden met het verpakken en bezorgen van de goederen die worden vermeld op de webinterface van de online winkel, is alleen van toepassing in gevallen waarin de goederen binnen het grondgebied van Tsjechische Republiek worden geleverd.
 
3.4. Om de goederen te bestellen, vult de koper het bestelformulier in op de webinterface van de online winkel. Het bestelformulier bevat met name informatie over:
 • bestelde goederen (de koper voegt de bestelde goederen toe aan het virtuele winkelwagentje in de webinterface van de online winkel),
 • de betalingswijze van de aankoopprijs van de goederen, informatie over de vereiste leveringswijze van de bestelde goederen en
 • informatie over de kosten in verband met de levering van de goederen (hierna "bestelling" genoemd).

3.5. Voordat de bestelling bij de verkoper wordt ingediend, mag de koper de door de koper in de bestelling ingevoerde gegevens controleren en wijzigen met betrekking tot de mogelijkheid dat de koper fouten ontdekt en herstelt die zijn opgetreden bij het invoeren van gegevens in de bestelling. De koper geeft de bestelling door aan de verkoper door op de knop "Bestelling voltooien" te klikken. De gegevens vermeld in de bestelling worden door de verkoper als correct beschouwd. De verkoper bevestigt deze ontvangst onmiddellijk na ontvangst van de bestelling per e-mail aan de koper, op het e-mailadres van de koper dat is opgeslagen in het gebruikersaccount of is ingevoerd in de bestelling (hierna "e-mailadres van de koper" genoemd. ).
 
3.6. Afhankelijk van de aard van de bestelling (hoeveelheid goederen, aankoopprijs, verwachte verzendkosten) heeft de verkoper altijd het recht om de koper om een aanvullende bevestiging van de bestelling te vragen (bijvoorbeeld schriftelijk of telefonisch).
 
3.7. De contractuele relatie tussen de verkoper en de koper ontstaat bij levering van de bestelde goederen op het opgegeven adres
 
3.8. De koper stemt ermee in om bij het sluiten van de koopovereenkomst gebruik te maken van middelen voor communicatie op afstand. De kosten die de koper maakt bij het gebruik van de middelen voor communicatie op afstand die verband houden met het sluiten van de koopovereenkomst (kosten voor internetaansluiting, telefoongesprekskosten) komen voor rekening van de koper en deze kosten wijken niet af van het basistarief.
 
 

   4. DE PRIJS VAN DE GOEDEREN EN BETALINGSVOORWAARDEN

4.1. De prijs van de goederen die worden aangeboden via de website van de verkoper wordt vermeld inclusief belasting over de toegevoegde waarde en alle gerelateerde kosten.


4.2. De prijs van de goederen en eventuele kosten in verband met de levering van de goederen onder het koopcontract kunnen op de volgende manieren door de koper aan de verkoper worden betaald:
 
 • door overschrijving op de bankrekening van de verkoper IBAN: DE86100208900028709153, SWIFT: HYVEDEMM488 bij de vennootschap HypoVereinsbank - Unicredit DE (hierna de “rekening van de verkoper” genoemd);
 • cashless via een online betalingssysteem;
 • met een creditcard;
 • met Paypal
 • met bancontact
 • met Klarna Pay Later
 • met Apple Pay
 
4.3. Naast de koopprijs is de koper tevens verplicht de kosten voor verpakking en levering van de goederen tegen het overeengekomen bedrag aan de verkoper te betalen. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, omvat de koopprijs tevens de kosten verbonden aan de levering van de goederen.
 
4.4. De verkoper verlangt niet van de koper dat hij een aanbetaling of een andere soortgelijke betaling doet. Dit heeft geen invloed op de bepalingen van
artikel 4.6 van de Zakelijke Voorwaarden met betrekking tot de verplichting om de koopprijs vooraf te betalen.
 
4.5. Met name in het geval dat de koper geen aanvullende bevestiging van de bestelling verstrekt, heeft de verkoper het recht om betaling van de volledige koopprijs te eisen voordat de goederen naar de koper worden verzonden. De bepalingen van sectie Burgerlijk Wetboek Boek zijn niet van toepassing.
 
4.6. Eventuele kortingen op de prijs van goederen die door de verkoper aan de koper worden verstrekt, kunnen niet worden gecombineerd.
 
4.7. De verkoper is verplicht om aan de koper een belastingdocument – een factuur – te verstrekken met betrekking tot betalingen gedaan in het kader van de koopovereenkomst. De verkoper is een betaler van BTW - belasting over toegevoegde waarde. Het belastingdocument - de factuur - wordt door de verkoper aan de koper afgegeven nadat de bestelde goederen zijn verzonden en deze factuur wordt in elektronische vorm naar het e-mailadres van de koper verzonden.
 
4.8. Het is mogelijk om een wijziging van de factuur aan te vragen, tenzij het een wijziging betreft die het gevolg is van een wijziging in de levering van de goederen of een correctie van de kennelijke onnauwkeurigheid van de originele factuur (bijvoorbeeld een typfout, een onjuiste hoeveelheid gefactureerde goederen, enz.). ), en dit pas op de derde dag van de maand na de datum van de uitgereikte factuur. Daarna is de wijziging niet meer mogelijk.
 
4.9. De verkoper is verplicht een belastingdocument aan de koper af te geven.
 
 

   5. INTREKKING VAN HET AANKOOPCONTRACT

5.1. De koper erkent dat het volgens de bepalingen van Burgerlijk Wetboek Boek niet mogelijk is om zich terug te trekken uit het koopcontract voor de levering van goederen die naar wens van de koper zijn gewijzigd of voor de persoon uit de leveringsovereenkomst voor bederfelijke goederen en ook voor goederen die bij levering onherroepelijk met andere goederen zijn vermengd, uit een overeenkomst voor de levering van goederen in een verzegelde verpakking die de consument uit de verpakking heeft gehaald en om hygiënische redenen niet kan worden geretourneerd en uit een koopovereenkomst voor de levering van audio- of video-opnamen of computersoftware als deze de originele verpakking hebben beschadigd. De verkoper benadrukt dat de goederen - ademhalingstoestellen met beschermingsklasse FFP2/masker, die de consument uit de verpakking heeft gehaald, zijn goederen die om hygiënische redenen niet kunnen worden geretourneerd.
 
5.2. Indien dit niet het geval is als bedoeld in artikel 5.1 van de Zakelijke Voorwaarden of enig ander geval waarin de koopovereenkomst niet kan worden herroepen, zal de koper, in overeenstemming met Burgerlijk Wetboek Boek heeft het recht om binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de goederen de koopovereenkomst te herroepen. Als het voorwerp van de koopovereenkomst meerdere soorten goederen of de levering van meerdere onderdelen betreft, loopt deze termijn vanaf de datum van ontvangst van de laatste levering van goederen. De herroeping van het koopcontract moet binnen de in de vorige zin genoemde termijn aan de verkoper worden verzonden. Om de overeenkomst te herroepen, kan de koper een online contactformulier gebruiken dat door de verkoper is verstrekt. De koper kan de herroeping van het koopcontract sturen naar het adres van de statutaire zetel van de verkoper of via een contactformulier.
 
5.3. Naast een mogelijke herroeping onder de voorwaarden van de vorige paragraaf, verleent de verkoper aan de koper, die zich in de positie van de consument bevindt, het recht om: om binnen 60 dagen na ontvangst van de goederen zonder opgave van reden de overeenkomst te herroepen, op voorwaarde dat de koper de goederen zorgvuldig verpakt in de originele verpakking, met alle toebehoren en alle onderdelen van de verpakking, terugstuurt naar de verkoper, en op voorwaarde dat de goederen zijn niet gebruikt buiten de controle van hun aard, kenmerken en functionaliteit, en zijn geen goederen die zijn aangepast aan de persoonlijke behoeften van de koper of goederen die duidelijk zijn aangepast aan de persoonlijke behoeften van de koper.


5.4.In geval van herroeping van het koopcontract wordt het koopcontract vanaf het begin geannuleerd. De goederen moeten binnen veertien (14) dagen na levering van de herroeping aan de verkoper aan de verkoper worden geretourneerd. Als de koper zich terugtrekt uit de koopovereenkomst, draagt de koper de kosten die verband houden met het retourneren van de goederen aan de verkoper, zelfs als de goederen vanwege hun aard niet via de normale postkanalen kunnen worden geretourneerd. De verkoper ACCEPTEERT GEEN goederen die naar zijn/haar adres worden geretourneerd via - CASH BIJ LEVERING. Dit pakket wordt niet ontvangen en wordt teruggestuurd naar de afzender.

5.5. In geval van herroeping van het contract overeenkomstig artikel 5.2 van de Algemene voorwaarden voor zakelijk gebruik, zal de verkoper het van de koper ontvangen geld binnen veertien (14) dagen na de levering van de herroeping van het koopcontract door de koper op dezelfde manier terugbetalen. wijze waarop de verkoper het geld van de koper heeft aanvaard. Tevens heeft verkoper het recht om de door koper bij terugzending van de goederen door koper of anderszins verstrekte betaling terug te storten, indien koper daarmee akkoord gaat en dit voor de koper geen extra kosten met zich meebrengt. Indien de koper zich terugtrekt uit de koopovereenkomst, is de verkoper niet verplicht het ontvangen geld aan de koper terug te geven voordat de koper de goederen retourneert of bewijst dat de goederen naar de verkoper zijn verzonden. In het geval dat de prijs van de goederen door de koper via een cadeaubon is betaald, zal de verkoper de cadeaubon retourneren. Indien de prijs gedeeltelijk in de vorm van een cadeaubon is betaald, zal de verkoper het geld gedeeltelijk in de vorm van een cadeaubon terugbetalen, in de verhouding waarin de prijs is betaald.
 
5.6. De verkoper heeft het recht om de vordering tot schadevergoeding op de goederen eenzijdig te verrekenen met de vordering van de koper tot terugbetaling van de koopprijs.
 
5.7. De verkoper behoudt zich het recht voor om zich in de volgende gevallen terug te trekken uit het koopcontract:
(a) In het geval van een onwettige poging van de koper om zich terug te trekken uit het koopcontract en het daaruit voortvloeiende onvermogen om contact met hem/haar op te nemen over verdere actie;
b) In het geval van een claim van de goederen door de koper, wanneer deze claim als ongegrond wordt beoordeeld en het daaruit voortvloeiende onvermogen om contact met hem/haar op te nemen over verdere actie;
c) In het geval van een claim van de goederen door de koper, wanneer deze claim als ongegrond wordt beoordeeld en de koper de verkoper uitdrukkelijk laat weten dat hij/zij (de koper) niet langer geïnteresseerd is in de goederen;
c) /div>
d) In het geval van een claim van goederen door de koper, wanneer de goederen door de verkoper worden teruggestuurd naar het adres van de koper, die de goederen niet accepteert, en de goederen worden teruggestuurd naar de verkoper ; 
e) In alle andere gevallen waarin de goederen door de koper naar het adres van de verkoper worden verzonden zonder enige informatie en vervolgens het onvermogen om contact op te nemen met de koper.
 
De verkoper behoudt zich verder het recht voor om de bestelling van de koper te annuleren totdat de koper de goederen overneemt. In dergelijke gevallen zal de verkoper alle gelden die hij van de koper heeft ontvangen in verband met de bestelling, zonder onnodige vertraging, terugbetalen aan de koper door middel van overboeking zonder contant geld naar een door de koper opgegeven bankrekening.
 
5.8. Als er samen met de goederen een geschenk aan de koper wordt gegeven, wordt het geschenkcontract tussen de verkoper en de koper gesloten met de ontbindingsvoorwaarde dat als de koper zich terugtrekt uit het contract, het geschenkcontract voor een dergelijk geschenk zijn werking verliest en de koper is verplicht het cadeau samen met de goederen terug te sturen naar de verkoper. In het geval dat de koper het cadeau niet samen met de goederen retourneert, heeft de verkoper het recht om de geretourneerde aankoopprijs te verminderen met de waarde van het niet geretourneerde cadeau. .

5.9. Lampen (lichtbronnen), geleverd als cadeau of geheel gratis bij gekochte lampen, zijn promotieartikelen. De garantie dekt deze niet.
 
5.10. De koper - de consument heeft het recht om de koopovereenkomst te herroepen. Indien de koper ondernemer is en bij de bestelling een ID- of BTW-nummer heeft ingevuld, is hij/zij geen consument meer. Om deze reden ontstaat er op grond van Burgerlijk Wetboek geen recht voor de koper om de goederen binnen 14 dagen te retourneren vanaf de levering van de goederen.
 

   6. TRANSPORT EN LEVERING VAN DE GOEDEREN

6.1. Indien de verzendmethode is overeengekomen op basis van een speciaal verzoek van de koper, draagt de koper het risico en eventuele extra kosten die aan deze verzendmethode zijn verbonden.
 
6.2. Indien de verkoper op grond van de koopovereenkomst verplicht is de goederen te leveren op de door de koper in de bestelling aangegeven plaats, is de koper verplicht de goederen bij levering in ontvangst te nemen.
 
6.3. Indien de goederen om redenen aan de zijde van de koper herhaaldelijk of op een andere wijze dan in de bestelling vermeld moeten worden geleverd, is de koper gehouden de kosten verbonden aan het herhaald afleveren van de goederen respectievelijk de kosten verbonden aan een andere verzendmethode.
 
6.4. Bij ontvangst van de goederen van de vervoerder is de koper verplicht de integriteit van de verpakking van de goederen te controleren en bij eventuele gebreken de vervoerder onmiddellijk op de hoogte te stellen. (uiterlijk binnen 2 werkdagen). De koper is verplicht dit aan te tonen door middel van een fotodocumentatie van de schade indien de tijdens het transport beschadigde goederen worden afgeleverd.  Indien uit de verpakking blijkt dat er sprake is van ongeoorloofde toegang tot de zending, is de koper niet verplicht deze zending van de vervoerder over te nemen. De koper is tevens verplicht te verifiëren of hij bij het afhalen van de goederen bij de vervoerder de gevraagde hoeveelheid goederen heeft ontvangen. Bij eventuele verschillen is het noodzakelijk om zo snel mogelijk (uiterlijk binnen 2 werkdagen) contact met ons op te nemen, zodat wij de zaak kunnen gaan oplossen en eventuele discrepanties met succes kunnen afhandelen.
 

6.5. Na het verzenden van de bestelling ontvangt de klant een link waarmee hij de verzending kan volgen. In het geval dat de zending volgens de tracking lijkt te zijn afgeleverd, maar de geadresseerde de zending niet heeft ontvangen, is de geadresseerde verplicht de afzender zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van de zending, maar niet langer dan 5 dagen vanaf de datum van aflevering. gespecificeerd in de tracking van de vervoerder.

6.6. Andere rechten en verplichtingen van de partijen die betrokken zijn bij het transport van de goederen kunnen worden gewijzigd door de bijzondere leveringsvoorwaarden van de verkoper, indien dergelijke voorwaarden door de verkoper zijn uitgevaardigd.
 

   7. RECHTEN UIT GEBREKEN VAN GEBREKEN

7.1. De rechten en verplichtingen van de contractpartijen met betrekking tot de rechten op gebrekkige prestaties worden beheerst door de relevante algemeen bindende wettelijke voorschriften (in het bijzonder de bepalingen van Burgerlijk Wetboek Boek. Rechtsgevolgen van overeenkomsten.
 
7.2. De verkoper garandeert de koper dat de goederen bij ontvangst geen gebreken vertonen. In het bijzonder garandeert de verkoper de koper dat op het moment dat de goederen door de koper werden overgenomen: 
 • de goederen hebben eigenschappen die partijen zijn overeengekomen en als de overeenkomst ontbreekt, hebben de goederen eigenschappen die de verkoper of de fabrikant heeft beschreven of die de koper had verwacht met betrekking tot de aard van de goederen en de reclame uitgevoerd door hen (de verkoper, de fabrikant),
 • de goederen geschikt zijn voor het door de verkoper opgegeven doel of waarvoor dergelijke goederen doorgaans worden gebruikt,
 • de goederen komen overeen met de kwaliteit of het ontwerp van het overeengekomen monster of het sjabloon, indien de kwaliteit of het ontwerp is bepaald volgens het overeengekomen monster of het sjabloon,
 • de goederen hebben de juiste hoeveelheid, hoeveelheid of gewicht en
 • de goederen voldoen aan de wettelijke voorschriften.
 
7.3. Voor producten voor consumenten geldt een garantietermijn van 2 tot 5 jaar (24 tot 60 maanden), bij ieder afzonderlijk product staat de specifieke garantietermijn altijd vermeld bij de productdetails. In het geval van een rechtspersoon bedraagt de garantieperiode voor alle producten 12 maanden.

7.4 Het bepaalde in artikel 7.2 van de Zakelijke Voorwaarden is niet van toepassing op goederen die tegen een lagere prijs worden verkocht vanwege een gebrek waarvoor een lagere prijs is overeengekomen, op slijtage van goederen veroorzaakt door normaal gebruik, in in het geval van gebruikte goederen een gebrek dat overeenkomt met de mate van gebruik of slijtage die de goederen vertoonden bij ontvangst door de koper, of indien dit
vanwege de aard van de goederen.
 
7.5. Als er binnen zes maanden na ontvangst van de goederen een defect optreedt, worden de goederen bij ontvangst geacht defect te zijn. De koper heeft het recht om het recht te claimen op een defect dat zich voordoet in consumptiegoederen binnen de garantieperiode die voor elk individu is gespecificeerd. weergegeven product, maar niet minder dan vierentwintig maanden na ontvangst.
 
7.6. De koper oefent het recht uit op gebrekkige prestaties en in geval van noodzaak om het product aan de verkoper te retourneren, zal de koper het pakket retourneren naar het door de verkoper opgegeven adres.
 
7.7. Verdere rechten en plichten van de partijen met betrekking tot de aansprakelijkheid van de verkoper voor gebreken kunnen worden geregeld door het retourbeleid van de verkoper dat beschikbaar is op de website.

7.8. In geval van terugbetaling van de transportkosten onder de goederenclaim door de koper, heeft de koper alleen recht op terugbetaling van de transportkosten voor het laagste aangeboden bedrag.
 
7.9. De verkoper informeert de koper hierbij dat de goederen die chemische lijmen of andere verbindingen bevatten, na het uitpakken een geur kunnen verspreiden. De goederen zijn niet chemisch of fysisch schadelijk, de geur verdwijnt na korte tijd. Daarom kunnen dergelijke goederen niet als defect worden beschouwd.
 
7.10. De verkoper waarschuwt de koper dat de echte kleuren van de producten enigszins kunnen afwijken van de kleuren op de foto's, afhankelijk van de instellingen en het type van uw monitor/telefoon. De echte kleuren van de producten staan vermeld in de omschrijving van deze producten.
 

   8. VERDERE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE VERDRAGSLUITENDE PARTIJEN

8.1. De koper verkrijgt de eigendom van de goederen op het moment dat de totale koopprijs van de goederen door de koper is betaald en de goederen door de koper worden overgenomen.
 
8.2. Met betrekking tot de koper is de verkoper niet gebonden aan gedragscodes binnen de bepalingen van Burgerlijk Wetboek Boek.
 

8.3. Consumentenklachten worden door de verkoper afgehandeld via het contactformulier. De verkoper stuurt de melding over de afhandeling van de klacht van de koper naar het e-mailadres van de koper.
 
8.4. Als de koper volgens de toepasselijke wetgeving een consument is en er een consumentengeschil ontstaat tussen het bedrijf Donoci s.r.o. en de koper, dat niet door middel van een overeenkomst kan worden opgelost, erkent de koper dat hij/zij gerechtigd is een voorstel in te dienen voor een buitengerechtelijke beslechting van een dergelijk geschil. Verantwoordelijk voor de buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen voortvloeiende uit de koopovereenkomst is de Consumentenombudsdienst, met maatschappelijke zetel te North Gate II, Koning Albert II-laan 8 Bus 1, 1000 Brussel, website: https://consumentenombudsdienst.be . Het platform voor online geschillenbeslechting op http://ec.europa.eu/consumers/odr kan worden gebruikt om geschillen tussen de verkoper en de koper die voortvloeien uit een koopovereenkomst op te lossen.
 
8.5. Europees Consumentencentrum België, met maatschappelijke zetel te Hollandstraat 13, 1060 Brussel, website: https://www.eccbelgium.be is het contactpunt volgens de Verordening van het Europees Parlement en de Raad (EU) nr. 524/2013 van 21 mei 2013 betreffende het online beslechten van consumentengeschillen en tot wijziging van Verordening (ES) nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/ES (Verordening betreffende online beslechting van consumentengeschillen).
 
8.6. De verkoper heeft het recht om de goederen te verkopen op basis van een handelslicentie. De handelscontrole wordt in het kader van haar activiteiten uitgevoerd door het relevante Handelsvergunningsbureau. Het toezicht op de bescherming van persoonsgegevens wordt uitgeoefend door het Bureau voor de Bescherming van Persoonsgegevens. "Vlaanderen Verbeelding werkt" oefent in beperkte mate toezicht uit op de naleving van de Wet Consumentenbescherming, zoals gewijzigd.
 
8.7. De koper aanvaardt hierbij het risico van veranderende omstandigheden in de zin van Burgerlijk Wetboek Boek.
 
8.8. De bescherming van persoonlijke gegevens wordt geboden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, in het bijzonder met de Verordening van het Europees Parlement en de Raad 2016/679, en in overeenstemming met het privacybeleid dat op deze website staat vermeld.
 
 

   9. LEVERING 

9.1. Het kan worden afgeleverd op het e-mailadres van de koper.
 
 

   10. SLOTBEPALINGEN

10.1. Als de door het koopcontract tot stand gebrachte relatie een internationaal (buitenlands) element bevat, komen de partijen overeen dat de relatie wordt beheerst door het Tsjechische recht. Dit heeft geen invloed op de consumentenrechten die voortvloeien uit algemeen bindende wettelijke voorschriften.
 
10.2. Als een bepaling van de Zakelijke Voorwaarden ongeldig of ineffectief is, of als deze ongeldig of ineffectief wordt, wordt in plaats van de ongeldige bepaling een bepaling van kracht waarvan de betekenis de ongeldige bepaling het dichtst benadert. De ongeldigheid of ineffectiviteit van een bepaling doet geen afbreuk aan de geldigheid en effectiviteit van andere bepalingen.
 
10.3. Het koopcontract, inclusief de Algemene voorwaarden, wordt door de verkoper in elektronische vorm gearchiveerd en is niet toegankelijk.
 
10.4. De Algemene Voorwaarden bevatten ook een online formulier voor het herroepen van het koopcontract.
 
10.5. Contactgegevens van de verkoper: verzendadres: Pražská 2532/4, Blansko 678 01, telefoon + 353 (818) 882167.
 

In Blansko op 9 november 2023

Vragen?

Pavlina

Ik help u graag bij uw productkeuze en technische vragen.

00 31 20 24 10 915(Ma-Vr 07:00 - 16:30 uur)

Vraag ons

Copyright © 1993 - 2024 Donoci®. Alle rechten voorbehouden. Verwerking van persoonsgegevens. i